ภาพกิจกรรม

พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้บริจาคเงินเพื่อชำระแทนผู้ป่วยที่ค้างชำระค่ารักษาพยาบาล เป็นจำนวนเงิน 90,841 บาท ให้กับโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เพื่อนำมาใช้ในกิจการของโรงพยาบาลในการใช้จัดหายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพท

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น.
พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้บริจาคเงินเพื่อชำระแทนผู้ป่วยที่ค้างชำระค่ารักษาพยาบาล เป็นจำนวนเงิน 90,841 บาท ให้กับโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เพื่อนำมาใช้ในกิจการของโรงพยาบาลในการใช้จัดหายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป ณ วัดห้วยปลากั้ง