ITA

 • 2.แผนยุทธศาสตร์ เวียงเชียงรุ้ง 2562 25ตค61
 • 3.แผนการปฎิบัติราชการประจำปี และการติดตา
 • 4.1.รับจ่าย ตุลาคม 2561
 • 4.2. รับจ่าย พฤศจิกายน 2561
 • 4.3.รับจ่าย ธันวาคม 2561
 • 4.4. รับจ่าย มกราคา 2562
 • 4.5. รับจ่าย กุมภาพันธ์ 2562
 • 5.หลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
 • 6.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
 • 7.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
 • 7.4 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ พศ.2560
 • 7.4 ประกาศสป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ
 • 8+9 มาตรฐาน ขั้นตอนการให้บริการ
 • 1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
 • 1.2 นโยบายของผู้บริหาร
 • 1.3 โครงสร้างรพช.เวียงเชียงรุ้ง
 • 1.4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
 • 1.6 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 • 1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน