ITA

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA 63)
EB1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสังการและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 5 องค์ประกอบ
 • 2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • 2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค /ข้อจำกัด
 • 2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
 • 2.4 แนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
EB2
ข้อที่ 2.1 คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอานาจข้อสั่งการ
ข้อที่ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดาเนินการ การกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง และผู้ที่มีหน้าที่ในการดาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

3.1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ภายใน 30 วันทาการ ระบุวันที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อคาถาม วันที่ได้ทาการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

3.1.1 งบดำเนินงาน 3.1.2 งบลงทุน
 • 3.1.1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563(รอจัดสรรงบ)
 • 3.1.1.2 งบเงินอุดหนุน ปี 2563(รอจัดสรรงบ)
 • 3.1.1.3 งบรายจ่ายอื่น ปี 2563(รอจัดสรรงบ)
 • 3.1.1.4 เงินบำรุง ปี 2563(รอจัดสรรงบ)
3.2 รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ตามรอบระยะเวลา ที่กาหนดในกรอบแนวทาง 3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63 กรกฏาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63

3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63 กรกฏาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63

3.2.5 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63 กรกฏาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63

3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา
EB3 1.1 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ)
 • วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
1.2 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ)
2.วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
1.3 กรณีที่หน่วยงานมีแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 ให้แสดงหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน website ของหน่วยงานและปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์
1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
1.5 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB4 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63 กรกฏาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63
 • ข้อที่ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านweb site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63 กรกฏาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63

 • ข้อที่ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น
  ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63 กรกฏาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63