ITA

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA 63)
EB1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสังการและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 5 องค์ประกอบ
 • 2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • 2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค /ข้อจำกัด
 • 2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
 • 2.4 แนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
EB2
ข้อที่ 2.1 คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอานาจข้อสั่งการ
ข้อที่ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดาเนินการ การกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง และผู้ที่มีหน้าที่ในการดาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

3.1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ภายใน 30 วันทาการ ระบุวันที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อคาถาม วันที่ได้ทาการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

3.1.1 งบดำเนินงาน 3.1.2 งบลงทุน 3.2 รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ตามรอบระยะเวลา ที่กาหนดในกรอบแนวทาง 3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63 กรกฏาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63

3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63 กรกฏาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63

3.2.5 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63 กรกฏาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63

3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา
EB3 1.1 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ)
 • วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
1.2 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ)
2.วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
1.3 กรณีที่หน่วยงานมีแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 ให้แสดงหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน website ของหน่วยงานและปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์
1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
1.5 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB4 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63 กรกฏาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63
EB5

ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

ข้อ 2 โครงการ/แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอน เหมือนกับโครงการ)

ข้อ 3 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจ หลักที่เลือก

ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น

EB6

ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

ข้อ 2 โครงการ / แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอน เหมือนกับโครงการ)

ข้อ 3 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจ หลักที่เลือก

ข้อ 4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่ง การ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น

EB7

ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนิน

ข้อ 2 โครงการ/แผนงาน (กรณีที่แผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอนเหมือนกับโครงการ)

ข้อ 3 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/ กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือ ออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่

ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

ข้อ 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB8

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขอ อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2 คำสั่ง/ ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการ กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ตามที่หน่วยงานได้แสดงเอกสาร/ หลักฐานมี รายละเอียดดังนี้

3.1 จะต้องมีลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยต่อ สาธารณะ

3.2 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการ ดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

3.3 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงาน เผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการ ดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อผู้บริหาร

ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB9

ข้อ 1 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม (สามารถ Link จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้)

1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (ทุกแผน)

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผ นการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และกรณีร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความชัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

 • ตุลาคม 62

 • พฤศจิกายน 62

 • ธันวาคม 62

 • มกราคม 63

 • กุมภาพันธ์ 63

 • มีนาคม 63

 • เมษายน 63

 • พฤษภาคม 63

 • มิถุนายน 63

 • กรกฎาคม 63

 • สิหาคม 63

 • กันยายน 63

 • ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดดังนี้

8. มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

ข้อ 2 หลักฐานข้อ 1) ถึงข้อ 9) จะต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ เมื่อตรวจหลักฐานตามข้อ 1.10 ที่เป็นอินโฟกราฟิก อนุโลมไม่ต้องมีแบบฟอร

EB10

ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ประกอบด้วย (อย่างน้อย)

- แผนงาน

- โครงการ

- งบประมาณ

- ระยะเวลาดำเนินการ

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB11

ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา) และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่ามา) ประกอบด้วย

- ผลการประเมิน

- แนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB12

ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

- การใช้จ่ายงบประมาณ

รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 29 ก.พ. 63

รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 ก.ค. 63

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB13

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ำ จะต้องมี รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

3.1 มีหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

3.2 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือโ ทษต่อ ผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

3.3 มีวิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการ ปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มี ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา

3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

EB14

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผย ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

ประกาศผลการปฏิบัติราชการฯ

รอบที่ 1 ไม่คำนึงถึงคำสั่งการเลื่อนเงินเดือน

รอบที่ 2 กรณีที่หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ

ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ

EB15

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ

ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB16

ข้อ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

ข้อ 2 หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทาง อื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏ หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ

ข้อ 4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และ ภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน

ข้อ 5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน

ข้อ 6 ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ แสดงระบบตอบสนอง

ข้อ 7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบ การประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยมี

7.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวงานแก้ไข รอบ 12 เดือน

7.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข รอบ 12 เดือน

7.3 กรณีไม่มี่เรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หรือประเด็นใด ประเด็นหนึ่ง ต้องรายงานสรุปผลว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนนั้นๆ และต้องนำหลักฐานขึ้นเว็บไซต์

ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB17

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขอ อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ 2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับ สินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไก การกำกับติดตาม ประกอบด้วย

2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ (ล้อจากของกระทรวง หรือใช้ของกระทรวงก็ได้)

2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่าย ยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60

2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค

2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการ เบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการ การจัดห

2.6 มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน สนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ

2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล

ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่ หน่วยงานกำหนด

ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB18

ข้อ 1บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ 2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต

ข้อ 3 มีลักษณะเป็นภาพถ่ายกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรมต้องระบุ วิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ ชัดเจน

ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น

EB19

ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และ การบริหารงานที่โปร่งใส

ข้อ 2 การรวมกลุ่มชมรม STRONG… มีการกำหนด (1) สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน

(2) วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของ หน่วยงาน

(3) ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน

ข้อ 3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

ข้อ 4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์ และพัฒนาความโปร่งใส

ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB20

ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ข้อ 2 สรุปผลรายงานการประชุมฯ

ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (เป็นรูปเล่ม ตามหลัก สากล)

ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB21

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20

ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการ ดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน

ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB22

ข้อ 1 หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ

ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/ สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฏการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB23

ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดดังนี้

1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน ดำเนินการตามคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้องแสดงอย่างน้อย 5 องค์ประกอบ ดังนี้

 • - โครงการ/กิจกรรม

 • - งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม

 • - วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

 • - ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • - ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม

1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงานดำเนินการตามคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี

1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามข้อ 1.2.2

1.2.4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ ตามข้อ1.2.2

1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงานต้องผ่านความเห็นชอบ และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

1.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ หรือประธานชมรมจริยธรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB24

ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน

1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4

1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

ข้อ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตาม ข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงา

2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

EB25

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2.1 วิธีการตรวจสอบ

2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ

2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น

EB26

ข้อ 1 เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวย ความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย

1.1 ประเภทงานบริการ

1.2 ขั้นตอน

1.3 ระยะเวลาที่ใช้

ข้อ 2 ภาพถ่ายประกอบ

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น