แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง