แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)