ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ. 61 8 มี.ค. 2561
 • ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ครั้งที่ ๒) 8 มี.ค. 2561
 • ประกาศการทำลายเวชระเบียน โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ประจำปี พ.ศ. 2560 14 ก.พ. 2561
 • ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ 7 ก.พ. 2561
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 7 ก.พ. 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค. 61 5 ก.พ. 2561
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด 17 ม.ค. 2561
 • ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 17 ม.ค. 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.60 15 ม.ค. 2561
 • งานจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เวียงเชียงรุ้ง 28 ธ.ค. 2560
 • ประกาศเจตจำนงสุจริต สสอ.เวียงเชียงรุ้ง 28 ธ.ค. 2560
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 28 ธ.ค. 2560
 • แนวทางการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 28 ธ.ค. 2560
 • รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 28 ธ.ค. 2560
 • แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 20 ธ.ค. 2560
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 20 ธ.ค. 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตค.60 20 ธ.ค. 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พย.60 20 ธ.ค. 2560
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง พ.ศ 2561 29 พ.ย 2560
 • ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินบำรุง โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง งบประมาณ 2561 30 ต.ค. 2560