ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน พ.ศ. 2561 13 มิ.ย. 2561
  • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานรับสถานการณ์สาธารณภัยฯ ปีพ.ศ.2561 13 มิ.ย. 2561
  • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 22 พ.ค. 2561
  • นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 4 เม.ย. 2561
  • คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 28 มี.ค. 2561
  • ศูนย์รับข้อร้องเรียน 14 มี.ค. 2561
  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 ก.พ. 2561
  • คู่มือการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 20 ก.พ. 2561