ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แต่งตั้งคณะทำงำนขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม WCR ETHICS ของโรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง 15 พ.ย 2566
 • ประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.พนักงานบริการ(แม่บ้าน) 14 พ.ย 2566
 • ประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ต. พนักงานบริการ(แม่บ้าน) 10 พ.ย 2566
 • ประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง.พนักงานบริการ(แม่บ้าน) 31 ต.ค. 2566
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6 ต.ค. 2566
 • ประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 27 ก.ย. 2566
 • ประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 22 ก.ย. 2566
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 31 ส.ค. 2566
 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 28 ส.ค. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22 ส.ค. 2566
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 ส.ค. 2566
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 27 ก.ค. 2566
 • ประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง รายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.พยาบาลวิชาชีพ 25 ก.ค. 2566
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา 13 ก.ค. 2566
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 30 พ.ค. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.พยาบาลวิชาชีพ 26 พ.ค. 2566
 • รับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา 11 เม.ย. 2566
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.พยาบาลวิชาชีพ 29 มี.ค. 2566
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา 24 มี.ค. 2566
 • ประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต.นักรังสีการแพทย์ 9 มี.ค. 2566