ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาการต่อต้านทุจริตเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีส่วนช่วยดำเนินการตรวจสอบและเสนอข้อคิดเห็นในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการป้องกันการทุจริต

กิจกรรมพัฒนาการต่อต้านทุจริตเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีส่วนช่วยดำเนินการตรวจสอบและเสนอข้อคิดเห็นในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการป้องกันการทุจริต