ภาพกิจกรรม

พิธีส่งมอบรถโมบายใช้สำหรับเยี่ยมบ้าน และครุภัณฑ์การแพทย์ตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (โครงการคุซะโนะเนะ)

วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 ท่านฮิโรชิ มัตซึโมโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในพิธีส่งมอบรถโมบายใช้สำหรับเยี่ยมบ้าน และครุภัณฑ์การแพทย์ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐาน และความมั่นคงของมนุษย์(Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects) หรือโครงการคุซะโนะเนะ โดยสนับสนุนงบประมาณจำนวน 2,211,000 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งการได้รับการสนับสนุนรถโมบายใช้สำหรับเยี่ยมบ้าน และครุภัณฑ์การแพทย์นี้ จะช่วยบรรเทาปัญหาและช่วยพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในเคหสถานแก่ผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านในอำเภอเวียงเชียงรุ้งให้ดียิ่งขึ้น