ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ได้รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องควบคุมการให้สารน้ำด้วยกระบอกฉีด จำนวน 2 เครื่อง)

วันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ได้รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องควบคุมการให้สารน้ำด้วยกระบอกฉีด จำนวน 2 เครื่อง) จำนวนเงิน 324,139.00 บาท จากนางสาวเปรมกมล ลอรัชวี และคณะ