ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 6 ธ.ค. 2561
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3 ธ.ค. 2561
 • ประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่องกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 3 ธ.ค. 2561
 • คำสั่งโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง มาตรการดำเนินงานของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ธ.ค. 2561
 • ประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารสูงสุดโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 3 ธ.ค. 2561
 • ประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งพ.ศ. 2562 3 ธ.ค. 2561
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 ธ.ค. 2561
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อการซื้อรถโมบายใช้สำหรับเยี่ยมบ้าน รถกระบะ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ คัน ตามประกาศจังหวัดเชียงรายลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 28 พ.ย 2561
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อการซื้อรถโมบายใช้สำหรับเยี่ยมบ้าน รถกระบะ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ คัน(ครั้งที่2) ตามประกาศจังหวัดเชียงรายลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 28 พ.ย 2561
 • ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน(Dental Master Unit) จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ย 2561
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (เครื่องผลิตออกซิเจนฯ,ที่นอนลม,เครื่องดูดเสมหะ,เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด,เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ย 2561
 • ประกวดราคาซื้อรถโมบายใช้สำหรับเยี่ยมบ้าน รถกระบะ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค. 61 5 พ.ย 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบประมาณเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยรัฐบาลญี่ปุ่น) 5 พ.ย 2561
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 ต.ค. 2561
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ต.ค. 2561
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 12 ต.ค. 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ย. 61 8 ต.ค. 2561
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5 ต.ค. 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค. 61 6 ก.ย. 2561