ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 15 ต.ค. 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 2 ต.ค. 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 3 ก.ย. 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 7 ส.ค. 2562
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562(รอบตุลาคม-กรกฎาคม 2562) 7 ส.ค. 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 1 ก.ค. 2562
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อปี 62 รอบ 6 เดือน 10 มิ.ย. 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 5 มิ.ย. 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 3 พ.ค. 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 9 เม.ย. 2562
 • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ 5 มี.ค. 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 4 มี.ค. 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรืองยกเลิกประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน(Dental Master Unit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 6 ก.พ. 2562
 • ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ระดับสถานบริการ) ครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ 6 ก.พ. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ รพ.วชร.1/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 5 ก.พ. 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 4 ก.พ. 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 41 รายการ 28 ม.ค. 2562
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ม.ค. 2562
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 4 ม.ค. 2562
 • ประกาศเรื่อง เช่าพื้นที่เพื่อดำเนินการร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง พ.ศ.2562 4 ม.ค. 2562